Spoznajte vrtec Trnovo

Vzgojno-izobraževalno delo v našem vrtcu opravljamo strokovni delavci; vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev, svetovalna delavka, pomočnica ravnateljice in ravnateljica. Smo učeč, uigran, sodelovalen in sinergijski tim, tesno povezan tudi z našimi tehnično in upravno-administrativnimi sodelavci. Odlikujejo nas dobri medsebojni odnosi, stalni strokovni in osebni razvoj, ustvarjalno delo in odprtost za nove, drugačne in inovativne pristope, ki nas vodijo v napredek in razvoj. Skupaj, s svojimi znanji, srčnostjo in zavedanjem našega poslanstva, ustvarjamo pogoje za varno, toplo in harmonično bivanje v vrtcu. Ob razumevanju otrokovega celostnega razvoja, vizije in vrednot, ki jih v vrtcu živimo, si prizadevamo, da ima prav vsak otrok in vsak odrasel v našem vrtcu svoje mesto, svoje razmišljanje, svoj zakaj in svoj zato. Da je slišan, viden in spoštovan.

V naši viziji se kakovost življenja in skrb za dobro počutje na vseh področjih, tako za otroke kot tudi za zaposlene, tesno prepletata s snovanjem odprtega učnega okolja oz. prostora, ki upošteva potrebe in pričakovanja učečih se. Uresničevanje vizije izpolnjujemo tako, da razvijamo in živimo unikaten, svojski pristop, ki smo ga poimenovali PROJEKTNO DELO Z LUTKO (PDL). To je procesno naravnan, načrtovan, izvajan in ovrednoten izvedbeni kurikulum vrtca, oblikovan in naravnan tako, da ga lahko otrok in vzgojitelj ustvarjata skupaj. Gre za celoletni projekt vrtca, kjer igra in učenje potekata v domišljenem prepletanju raznolikih učnih prostorov, ki ponujajo mnogo priložnosti za ustvarjanje, raziskovanje, odkrivanje, razmišljanje, analiziranje idr. Strokovni delavci, s svojimi dodatnimi, specialnimi znanji pedagoškega lutkarja, v načrtovane in premišljene dejavnosti vključujejo pedagoško lutko, ki otroke, pa tudi vzgojitelje, »potegne« v projekt, v izvedbeni kurikulum in spodbuja t.i. inovativno učenje.

Smo sodoben, inovativen vrtec, prepoznan po svoji izvirnosti in originalnosti.

Otroci v pedagoški učni igri z lutko, v aktivnem, odprtem in laboratorijskem učnem okolju in v želji pomagati lutki iz njene zagate oz. rešiti dilemo, smiselno dopolnjujejo znanje z izkušnjami, opazovanjem in eksperimentiranjem. Družno odkrivajo, raziskujejo in preizkušajo nove, različne načine in poti, prepletajo resničnost s svojim bogatim domišljijskim svetom in se soočajo z izzivi, ki so za njih osebno smiselni in pomembni.

Samostojno ali v interakciji s sovrstniki preizkušajo, krepijo in uresničujejo svoje zmožnosti, želje in potrebe, razvijajo svojo osebnost, domišljijo, ustvarjalni naboj, talente in svoje potenciale. Na ta način telesno rastejo in se psihično razvijajo v vse bolj kompetentna in odgovorna bitja. Postopoma razumevajo sebe in svet, ki jih obdaja. V odnosu s svojimi bližnjimi osebami se učijo negovanja radovednosti in odprtega pogleda na svet. Pridobivajo raznolike uvide in izkušnje ter s svojo lastno aktivnostjo in ustvarjalnostjo prispevajo k naslednjim načelom: pripadati, biti del in sobivati v kreiranju skupnega sveta.

Veseli nas, da so naše razvojno delo, znanja in izkušnje, naš trud in energija lepo sprejeti, še posebno pri otrocih in njihovih starših. Z veseljem nas obiskujejo in spoznavajo naše delo tudi dijaki in študentje različnih šol, fakultet in zaposleni iz različnih vzgojno-izobraževalnih institucij (vrtcev, šol, univerz in različnih podjetij) tako iz Slovenije kot iz Evrope in drugih delov sveta. Naše naloge in cilji, katerim bomo sledili tudi v prihodnje, so širjenje naše prakse, sledenje sodobnim konceptom ustvarjalnosti in inovativnosti ter ukvarjanje z energijo, principi učenja in mehanizmi spremljanja.

Tri hiše, umeščene v srce Trnovega, so naš vrtec. Ne glede na tri fizično ločene lokacije (Kolezijska, Karunova in Trnovski pristan) delujemo kot celota – tri hiše, en vrtec. Skupaj se igramo, učimo in skupaj soustvarjamo delo in življenje v vrtcu.

Nahajamo se med OŠ Trnovo, trnovsko cerkvijo, staro hišo arhitekta Plečnika in Centrom slovanskih kultur France Prešeren ter južno obvoznico, ki pelje v center Ljubljane. Neposredna bližina centra mesta nam omogoča izvajanje različnih aktivnosti v samem mestu in v bližnji naravi, olajša nam tudi povezovanje z različnimi institucijami, s katerimi soustvarjamo skupen prostor, “srečišče in stičišče” za medsebojno izmenjavo izkušenj. V neposredni bližini vrtca je tudi dom za starejše občane, kar nam vsem skupaj omogoča, da razvijamo medgeneracijsko sožitje.

V enoti na Kolezijski ulici 11 so upravni prostori, centralna kuhinja, devet oddelkov za otroke od dveh do šestih let starosti ter veliko travnato igrišče.

Enota na Karunovi ulici 16 a in b stoji v istem okolišu, v njej je mlečna kuhinja za otroke prve starostne skupine ter igralnice za otroke prvega in drugega starostnega obdobja z ločenimi igrišči.

Enota Trnovski pristan 12 obsega dve stanovanji v sklopu trnovskih stanovanjskih blokov. Namenjeni sta našim najmlajšim (od 1. do 3. leta). Enota ima razdelilno kuhinjo in dva atrija, ki omogočata dnevno bivanje na prostem.

Enota Kolezijska

Kolezijska ulica 11
1000 Ljubljana

Enota Kolezijska

Kolezijska ulica 11
1000 Ljubljana
Več o enoti

Enota Karunova

Karunova ulica 16 a in b
1000 Ljubljana

Enota Karunova

Karunova ulica 16 a in b
1000 Ljubljana
Več o enoti

Enota Trnovski pristan

Trnovski pristan 1
1000 Ljubljana

Enota Trnovski pristan

Trnovski pristan 1
1000 Ljubljana
Več o enoti

6.15 – 17.00 (od ponedeljka do petka)

Odpiralni čas prilagajamo potrebam večine staršev in dogovarjamo v soglasju z ustanoviteljem vrtca.

V letošnjem letu je odpiralni čas:

  • na Karunovi ob 6.15,
  • na Kolezijski ob 6.30,
  • v Trnovskem pristanu ob 7.00 uri.

Od ustvarjalnega direndaja se v vseh treh hišah poslovimo ob 17.00 uri.

Držimo se načela racionalnosti, ekonomičnosti in gospodarnosti, zato obratovalni čas med prazniki in v času poletnih mesecev organizacijsko prilagajamo številu prisotnih otrok (združevanje oddelkov) in potrebam staršev.

ORGANIZACIJA MED PRAZNIKI
Kadar v času pred ali po praznikih predvidimo večjo odsotnost otrok, zaradi načela ekonomičnosti organiziramo dežurstvo v eni od hiš (običajno v hiši na Karunovi).

ORGANIZACIJA V POLETNIH MESECIH
Zaradi zmanjšane prisotnosti otrok v poletnih mesecih združujemo oddelke v okviru normativov. Organizacijo dela načrtujemo tako, da je v oddelku ena od strokovnih delavk, s katero so bili otroci tudi med letom. Vzgojno delo in izobraževanje v poletnem času poteka v skladu s cilji kurikuluma, večina dejavnosti pa se izvaja zunaj, na igrišču oz. v naravi.

NASLOV:

VRTEC TRNOVO
Kolezijska 11
1000 Ljubljana

E-NASLOV:

SPLETNI NASLOV: https://vrtectrnovo.si

DAVČNA ŠTEVILKA: SI87247216

MATIČNA ŠTEVILKA: 1943367000

TRR: SI56 0126 1600 0000 961

Katalog informacij javnega značaja

Publikacija Vrtca Trnovo

POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV V VRTCU TRNOVO

1. Splošno
Dne 24.5.2018 je začela veljati Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov; v nadaljevanju: GDPR), ki prinaša nova pravila.

2. Upravljavec osebnih podatkov
Osebni podatki, ki nam jih posredujete, so obdelani v Vrtcu Trnovo, s sedežem na Kolezijski 11, 1000 Ljubljana, matična št.: 1943367000, ID za DDV: 87247216, telefonska številka: 01 4204 656, e-pošta: (v nadaljevanju Vrtce Trnovo oz. upravljavec).

3. Varovanje osebnih podatkov in hramba
V Vrtcu Trnovo se zavedamo, da je pravica do zasebnosti ena najpomembnejših človekovih pravic, zato ta politika varstva osebnih podatkov velja za obdelavo (uporabo) katerih koli osebnih podatkov v fizični, elektronski ali ustni obliki, ki nam jih posredujete preko pošte, telefona, faxa, elektronske pošte ali spletne strani.

V celoti spoštujemo naše zaveze k zakoniti, pošteni in pregledni obdelavi osebnih podatkov. Prav tako z ustreznimi zaščitnimi ukrepi skrbimo, da do osebnih podatkov ne dostopajo nepooblaščene osebe, ohranjamo njihovo zaupnost in celovitost ter preprečujemo njihovo izgubo oziroma nenamerno uničenje ves čas obdelave.

Vaših podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam v obsegu, ki presega zakonsko dovoljene okvire ali vaše soglasje oz. privolitev. Vaši osebni podatki, ki smo jih pridobili na podlagi vašega soglasja oz. privolitve, se bodo hranili do vašega preklica oz. le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, za katerega so se zbirali. Če ni določen rok hrambe ali če poteče rok hrambe, ki je določen za hrambo osebnih podatkov, se osebni podatki blokirajo ali izbrišejo v skladu z zahtevami GDPR.

Svojo privolitev, ki ste jo podali v zvezi z uporabo ali obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko kadarkoli prekličete. V ta namen nam lahko vaš zahtevek kadarkoli pošljete na e-mail: , ali z navadno pošto na naslov Vrtec Trnovo, Kolezijska 11, 1000 Ljubljana.

4. Pravice posameznika
Vsak posameznik ima pravico do preklica privolitve, pravico do vpogleda in informiranosti glede lastnih osebnih podatkov, popravka in dopolnitve, omejitve obdelave ali izbrisa osebnih podatkov, pravico do prenosljivosti, in sicer tako, da nas o tem obvesti pisno po pošti na naslov Vrtec Trnovo, Kolezijska 11, 1000 Ljubljana ali preko elektronske pošte . Na navedeni naslov lahko posameznik poda tudi ugovor v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov. Posameznik pa lahko ugovor zoper obdelavo njegovih osebnih podatkov poda tudi neposredno pristojnemu nadzornemu organu, tj. Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.

V primeru potrebe po poseganju v osebne podatke oziroma sporočanja osebnih podatkov na podlagi pisne zahteve oziroma ugovora bomo zaradi varnosti vaših osebnih podatkov preverili identiteto vlagatelja zahteve oziroma ugovora. Informacije o vaših osebnih podatkih vam bomo pošiljali v pisni obliki preko navadne priporočene pošte, preko elektronske pošte pa le, če bomo ocenili, da ta zagotavlja varnost osebnih podatkov.

5. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v Vrtcu Trnovo je Urška Čoroli, ki je dosegljiva na e-naslovu: ali tel.: 01 4204 656.

6. Prijava kršitve
V primeru kršitev varstva osebnih podatkov bo naš zavod nemudoma izvedel vse notranje in zunanje ukrepe (tehnične, organizacijske) za zaščito pravic in interesov posameznika, vsakega od prizadetih pa bo o tem obvestil ter o tem najkasneje v 72-ih urah seznanila pristojni nadzorni organ v RS tj. Informacijskega pooblaščenca Republike Slovenije.

7. Zahteva za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki
Na podlagi 15. člena Splošne uredbe (EU) o varstvu podatkov lahko vložite zahtevo za seznanitev z vašimi osebnimi podatki, ki jih obdeluje naš zavod .

Suzana Antič,
ravnateljica

Pisna zahteva za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki

Skip to content