Naši projekti

V skladu z našo vizijo in dolgoročnimi cilji se vključujemo v različne projekte, ki potekajo za otroke v posameznih oddelkih, za vse otroke v vrtcu pa tudi za strokovne delavce ter ostale zaposlene. Pri tem sodelujemo s starši naših otrok, strokovnjaki in institucijami v našem in tujem okolju.

Usposabljanje strokovnih delavcev za diseminacijo PDL-ja

Vrtec Trnovo in Zavod RS za šolstvo

Nosilka projekta in vodja izobraževanja: Suzana Antič
Člani projektne skupine: Renata M. Peršuh, Frančka Šoštarič, Mojca Zupan, Nina Zorko, Klara Sobočan, Petra Arko, Alenka Komljanc, Mojca Garvas.
Strokovna konzulentka: dr. Natalija Komljanc

CILJ: Razvijanje lastne baze strokovnih konzulentov za diseminacijo PDL-ja.

Projektno delo z lutko (učenje, raziskovanje in ustvarjanje otrok v vrtcu)

Zavod RS za šolstvo

Nosilka projekta in vodja izobraževanja: Suzana Antič
Člani projektne skupine: vzgojiteljice in pom. vzgojiteljic
Strokovna konzulentka: dr. Natalija Komljanc

CILJ: Razvijanje vseh otrokovih kompetenc, usposabljanje za timsko načrtovanje, izvajanje, evalviranje, dvig kakovosti izvedbenega kurikuluma.

Iniciativa “Opening Up Slovenia” – odprimo Slovenijo z izobraževanjem

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ)

Iniciatorji:

  • Vrtec Trnovo in drugi vzgojno-izobraževalni zavodi
  • Javni raziskovalni zavodi (Institut Jožef Stefan idr.) in javni infrastrukturni zavodi
  • Univerze in samostojni visokošolski zavodi
  • Drugi javni zavodi (OŠ Savsko naselje …)
  • Gospodarska zbornica Slovenije
  • Pošta Slovenije


CILJ: Razvoj in vzpostavitev inovativnih spletnih e-storitev in mobilnih aplikacij na področju napredne uporabe IKT v izobraževanju. Spodbujanje inovativnosti in odpiranje izobraževanja na vseh področjih in ravneh izobraževanja – vertikalno povezovanje različnih ravni izobraževanja od vrtca naprej.

Gibalni/športni program “Mali sonček”

MOL – oddelek za šport

Vodja športne značke: Mojca Garvas

Vključene skupine: od 2 do 6 let

  • drsalni tečaj in tečaj rolanja za otroke, ki so pred vstopom v šolo


CILJ: Usvajanje gibalne abecede – izvajanje naravnih oblik gibanja, postopoma do celostnega spoznavanja različnih športnih zvrsti.

Predšolska bralna značka “Ciciuhec”

Knjižnica Prežihov Voranc

Koordinatorica bralne značke: Mojca Garvas

Vključene skupine: od 3 do 6 let

CILJ: Spodbujanje branja v družinskem krogu, bogatenje besednega zaklada in razvijanje bralne navade in bralne kulture.

Vrtčevski ekovrt

Inštitut za trajnostni razvoj (ITR)

Koordinatorica: Lidija Pristavec

Člani projektne skupine: Lenče Angelova, Klara Sobočan

CILJ: Oblikovanje ekovrta z upoštevanjem temeljnih načel ekološkega vrtnarjenja.

Mentorstva dijakom SVŠ, študentom PF

Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija, Pedagoška fakulteta

Koordinatorica: Mojca Garvas
Člani projekta: strokovni delavci

CILJ: Spoznavanje delovnih procesov, organizacije dela in vloge udeležencev v vzgojno-izobraževalnem procesu.

Senzibilizacija tujega jezika

BIP

Vsi otroci pred vstopom v šolo

CILJ: Seznanjanje s tujim jezikom in multikulturnostjo.

Učenje tujega jezika v vrtcu. Učenje v igri.

Nosilka projekta: Alenka Komljanc

Vključene skupine: od 3 do 5 let

CILJ: Identificirati vrsto iger, ki spodbujajo komunikacijo v tujem jeziku (angleščini) v skupini. Zgodnja vključitev otrok v tuje jezikovno komunikacijsko mrežo.

Skovik znanosti

Ustanova Hiša eksperimentov

Otroci II. starostne skupine

CILJ: Raziskovanje in spoznavanje resnic o znanosti, tehniki in naravi.

Druženje s terapevtskimi psi

Neprofitna organizacija Ambasadorji nasmeha

Vključene skupine: od 4 do 6 let

CILJ: Terapije in aktivnosti s pomočjo živali.

Erasmus+: “Odprto učno okolje – učenje drug od drugega”

V Vrtcu Trnovo skupaj ustvarjamo pozitivno in odprto učno okolje, ki ga vzdržujemo tudi s stalnim izobraževanjem strokovnih delavcev. Z dvoletnim projektom »Odprto učno okolje – učenje drug od drugega« smo v okviru programa Erasmus+, Mobilnost šolskega osebja, 15 strokovnim delavcem omogočili neprecenljivo izkušnjo bivanja in izobraževanja v različnih evropskih državah. Izkušnja mobilnosti je strokovne delavce bogatila tako na osebni kot tudi strokovni ravni, Vrtec Trnovo kot organizacijo pa postavila na zemljevid inovativnih, odprtih učnih okolij. S projektom mobilnosti smo pridobili priložnosti za nova povezovanja z evropskimi institucijami in nadgradili znanja, ki jih uporabljamo pri načrtovanju novih literarno-didaktičnih zgodb.

Mednarodna partnerstva

Program Erasmus+ podpira med drugim tudi mednarodna partnerstva med različnimi organizacijami. V sklopu tega sodelujemo s francosko srednjo šolo »Maison Familiale Rurale du Pays de Montbéliard, in sicer kot organizacija gostiteljica za njihove dijake. Že drugo leto zapored smo v mesecu marcu gostili pet njihovih dijakinj, ki so v našem vrtcu spremljale izvajanje aktivnosti, se aktivno vključevale in bogatile naše vsebine.

Poleg povezovanja v okviru evropskih programov, sodelujemo tudi s Konfucijskim Inštitutom v Ljubljani in vrtcem No. 17th Kindergarten in China v mestu Chengdu, s katerim smo stkali prijateljske odnose in vzpostavili možnosti izmenjave.

Na mednarodnem področju smo zelo dejavni, zato velikokrat vrata našega vrtca odpremo domačim in tujim gostom, ki z navdušenjem pospremijo različne dejavnosti, ki jih v oddelkih z otroki izvajajo strokovni delavci.

Erasmus+: “Pedagoški lutkar”

V drugi polovici leta 2018 začnemo izvajati tudi projekt »Pedagoški lutkar«, ki prav tako poteka v okviru Erasmus + programa. S projektom želimo že odkrite inovacije nadgraditi in z njimi narediti preboj tudi v druga interesna okolja. V okviru dolgoletnega raziskovanja in Projektnega dela z lutko želimo vzpostaviti nov profil vzgojitelja t.i. Pedagoški lutkar. V dvoletni projekt bodo posredno in neposredno vpeti vsi strokovni delavci Vrtca Trnovo. Krepili bodo kompetence, ki jih potrebujejo za kakovostno izvajanje vsakdanjih aktivnosti. Izpopolnili bodo znanje animacijskih tehnik, kreativne drame in pripovedništva ter se tako usposobili za inventivne vzgojitelje, ki bodo lahko novost kakovostno izvajali in jo predstavili širši javnosti, jo navdušili in tako širili spoznanja v obliki usposabljanj v druga interesna okolja.

Sodelovanje v evropskem projektu NewHoRRIzon v sklopu programa Obzorje 2020

Evropa želi spodbujati odlično in hkrati tudi družbeno zaželeno znanost in tehnologijo, katerih procese in inovacije želi uskladiti s potrebami in vrednotami širše družbe. Projekt NewHoRRIzon, v katerem sodelujemo kot izvajalci ene od pilotnih aktivnosti, stremi k uresničevanju zastavljenih ciljev in globlje spodbuja odgovorno raziskovanje in inovacije (RRI – Responsible Research and Innovation) znotraj različnih raziskovalnih in inovacijskih sistemih na nacionalni in mednarodni ravni. Koncept RRI obsega šest ključnih dimenzij: vključevanje civilne družbe, enakost spolov, znanstveno izobraževanje, prost dostop, etika ter upravljanje. Naravnan je k zmanjševanju vrzeli med znanostjo, raziskovanjem, inovacijami in civilno družbo, in sicer s spodbujanjem inkluzivnih, odprtih in odzivnih raziskovalno-informacijskih sistemov. Prav zato so v projekt vključeni vsi družbeni akterji – raziskovalci, gospodarstvo, oblikovalci politik, izobraževalne skupnosti in civilna družba – z namenom zbližati proces in rezultate s potrebami in pričakovanji družbe. Jedro projekta NewHoRRIzon so t.i. »Socialni Laboratoriji«, ki predstavljajo različne sekcije Obzorja 2020 (okvirni program EU za raziskave in inovacije) in katerih namen je zagotoviti družbeni, eksperimentalni in sistematični pristop za naslavljanje kompleksnih izzivov v družbi, povezanih z RRI. Vrtec Trnovo aktivno sodeluje v »Socialnem Laboratoriju – Znanost z in za družbo«, znotraj katerega izvaja pilotno akcijo »RRI izobraževanje«. Z izvajanjem aktivnosti zasledujemo načela RRI ter ustvarjamo odprto učno okolje za spodbujanje odprte znanosti med najmlajšimi.

QUEST – Quality Exchange between Skilled Teachers

V šolskih letih 2019/20, 2020/21 in 2021/22 smo v Vrtcu Trnovo skupaj s partnerskima organizacijama – francoskim vrtcem Ecole Maternelle Françoise Dolto in grškim vrtcem 2nd Nipiagogeio of Afandou izvajali evropski projekt z naslovom QUEST, in sicer v okviru programa Erasmus+ KA2: strateška partnerstva za izmenjavo med šolami.

V projekt smo se vključili z željo bogatiti obstoječ vzgojno-izobraževalni program – izvedbeni kurikulum vrtca z elementi multikulturnosti in večjezičnosti. Projektno delo z lutko, ki ga Vrtec Trnovo izvaja že vrsto let, smo diseminirali v francoski in grški vrtec. Osrednjo vlogo projekta je igrala literarno-didaktična zgodba, ki je odprla pedagoški oder.

V projektu smo izvedli sedem fizičnih ter dve virtualni aktivnosti poučevanja, usposabljanja in učenja, ki se jih je skupno udeležilo 26 strokovnih delavcev iz treh držav. V projektu so aktivno sodelovali tudi otroci in s povezovanjem ter izmenjevanjem s francoskimi in grškimi vrstniki na pedagoškem odru kot glavni akterji raziskovali in odkrivali različne materiale in vsebine, spoznavali kulture in se seznanjali s tujimi jeziki ter se učili drug od drugega.

Z izmenjavo dobrih praks in diseminacijo koncepta Projektnega dela z lutko ter programa Pedagoški lutkar smo bogatili izvedbeni kurikulum vrtca, izražali kulturno raznolikost skozi usvajanje različnih jezikov ter osvojeno znanje predstavljali širši javnosti.

Celotno raziskovalno in izzivov polno potovanje je bilo navdihujoče prav za vse sodelujoče. Sodelovanje in povezovanje z vzgojiteljicami in otroki iz grškega in francoskega vrtca je med drugim razkrilo pomembno spoznanje: Ljubezen je temeljni princip samorazvoja, pritegovanja oz. medsebojnega povezovanja na osnovi želje kot privlaka. Lutka pa je tista, ki je v vseh nas zbudila (in zbuja) prav posebna občutenja in čutenja.

Akreditacija Erasmus

Vrtec Trnovo je pripravil kakovostno vsebino in načrt razvoja organizacije in za to pridobil Akreditacijo v okviru programa Erasmus+. Pridobljena listina za nas pomeni hitro, kakovostno in učinkovito zagotavljanje učnih mobilnosti in izmenjav z drugimi institucijami v širšem evropskem prostoru. Pripravljen načrt nam tako omogoča izvedbo visokokakovostnih aktivnosti mobilnosti, ki bodo pomembno vplivale na osebni in profesionalni razvoj naših zaposlenih kot tudi na razvoj vrtca.

Skip to content