Izvedbeni kurikulum PDL

Pedagoški oder

Osnova projektnega dela z lutko je pedagoška lutka in njena zgodba, ki se odvija skozi celo leto.

V Vrtcu Trnovo vsako (novo) šolsko leto pričnemo z novo, enkratno epizodo izvedbenega kurikuluma, ki jo skozi celoletni projekt – Projektno delo z lutko (PDL) ustvarimo vsi strokovni in drugi delavci vrtca, skupaj z otroki vseh starostnih skupin in njihovimi starši. Osnova PDL je pedagoška lutka, ki jo animira vzgojitelj, in njena zgodba, ki se odvija skozi celo leto. Tako lutka kot zgodba imata določeno pedagoško funkcijo. Oblikujemo in razvijemo ju le za namene posameznega enoletnega projekta. Lutka je naša protagonistka, podpornica, pomočnica in dolgoročna motivatorka v procesu učenja, ki spodbuja k raziskovanju, odkrivanju in razmišljanju. Literarno-didaktična zgodba pa je naše sredstvo za doseganje zastavljenih ciljev, vizije in je hkrati rdeča nit celoletnega projekta.

Literarno-didaktično zgodbo načrtujemo in izvajamo tako, da otrok skozi celo leto, po etapah, razkriva problem/izziv protagonista in se pri tem sooča z različnimi izzivi, pozitivnimi in negativnimi izkušnjami, raziskuje znano in odkriva novo, razmišlja, se uči, čustvuje – se razvija čustveno, intelektualno in socialno. Na ta način želimo otroke naučiti uporabiti pozitivne in negativne izkušnje pri razumevanju sebe in sveta, da bi probleme razumeli kot izzive, za katere obstajajo različne rešitve, in bi izkušnje predstavljale vir znanja.

V želji, da bi lutki pomagal rešiti njen problem/izziv, otrok v PDL rešuje prave, konkretne probleme, pri tem pa išče nenavadne, drugačne in uporabne rešitve. Raziskovalno temo odkriva, doživlja in spoznava celostno. Uči se na naraven način, skozi realne življenjske situacije in lastne izkušnje, zato je učenje akcijsko, situacijsko in refleksivno. Otrok razvija ustvarjalnost, inovativnost, sposobnost kompleksnejšega reševanja problemov, razmišljanje in komunikacijo. Pridobiva znanja o resničnem svetu, ga razumeva in se zanj zanima.

Dejavnosti, v katerih je otrok aktivni raziskovalec, so skrbno načrtovane, osmišljene, izvajane in spremljane. Izvajajo se v učnih okoljih, ki spodbujajo otrokovo ustvarjalnost in inovativnost ter omogočajo povezovanje in sodelovanje na vseh ravneh – v prostorih vrtca, na vrtčevskih igriščih pa tudi na sprehodih v bližnje mestno in primestno okolje. Aktivnosti so naravnane problemsko in raziskovalno, izvajane pa tako, da je otroku ves čas jasen cilj delovanja, namen raziskovanja in smisel njegovega prizadevanja. Prilagojene so starosti otrok in zajemajo vsa kurikularna področja (gibanje, jezik, umetnost, družba, narava in matematika), ki so obogatena s temeljnimi človekovimi dejavnostmi (kultura, tehnika, znanost …).

V izvedbenem kurikulumu skozi dolgoletno delo beležimo kar nekaj izvirnih, inovacijskih elementov kot so:

  • povezovanje in uravnovešanje področij kurikuluma s temeljnimi dosežki človekove civilizacije in kulture, t.i. področji temeljnih človekovih dejavnosti (TČD)

  • večplastno prepletanje teorije, didaktike in vzgojnega dela z otroki

  • vloga lutke in vsakokratne zgodbe, ki nastaja v procesnem skupinskem delu

  • načrtovanje dela po etapah, izvajanje kurikuluma in sprotne evalvacije na nivoju celotnega vrtca z mrežo smiselno oblikovanih timov, povezujočih se z namenom in ciljem čim večje kvalitete dela z otrokom

  • izbira delovanja po principih akcijskega raziskovanja, ki teče dvotirno, tako pri odraslem kot otroku

  • vloga otroka v raziskovanju v lastnem tempu z lastnimi viri ob optimalnem vodenju odraslega; »prehajanje« otroka med dejavnostmi, strokovnimi delavci in vrstniki, po njegovi lastni izbiri

  • visok nivo pripadnosti vrtčevskemu timu, dobra delovna klima, spodbudno delovno okolje, naravnano k dvigovanju kvalitetnega strokovnega vzgojno-izobraževalnega dela z otroki in k osebnostni in profesionalni rasti vsakega posameznika in skupine kot celote

  • interno izobraževanje vseh strokovnih delavcev

  • povezanost celotnega kolektiva /učenje drug od drugega/

  • iskanje novih, sodobnih oblik odprtega in intenzivnega povezovanja in sodelovanja s starši /intranet/ ter spodbujanje aktivne vpetosti v življenje in delo v vrtcu