Naši projekti

 
V skladu z našo vizijo in dolgoročnimi cilji se vključujemo v različne projekte, ki potekajo za otroke v posameznih oddelkih, za vse otroke v vrtcu pa tudi za strokovne delavce ter ostale zaposlene. Pri tem sodelujemo s starši naših otrok, strokovnjaki in institucijami v našem in tujem okolju.
Mednarodni projekti

Erasmus+: “Odprto učno okolje – učenje drug od drugega”

V Vrtcu Trnovo skupaj ustvarjamo pozitivno in odprto učno okolje, ki ga vzdržujemo tudi s stalnim izobraževanjem strokovnih delavcev. Z dvoletnim projektom »Odprto učno okolje – učenje drug od drugega« smo v okviru programa Erasmus+, Mobilnost šolskega osebja, 15 strokovnim delavcem omogočili neprecenljivo izkušnjo bivanja in izobraževanja v različnih evropskih državah. Izkušnja mobilnosti je strokovne delavce bogatila tako na osebni kot tudi strokovni ravni, Vrtec Trnovo kot organizacijo pa postavila na zemljevid inovativnih, odprtih učnih okolij. S projektom mobilnosti smo pridobili priložnosti za nova povezovanja z evropskimi institucijami in nadgradili znanja, ki jih uporabljamo pri načrtovanju novih literarno-didaktičnih zgodb.

Mednarodna partnerstva

Program Erasmus+ podpira med drugim tudi mednarodna partnerstva med različnimi organizacijami. V sklopu tega sodelujemo s francosko srednjo šolo »Maison Familiale Rurale du Pays de Montbéliard, in sicer kot organizacija gostiteljica za njihove dijake. Že drugo leto zapored smo v mesecu marcu gostili pet njihovih dijakinj, ki so v našem vrtcu spremljale izvajanje aktivnosti, se aktivno vključevale in bogatile naše vsebine.

Poleg povezovanja v okviru evropskih programov, sodelujemo tudi s Konfucijskim Inštitutom v Ljubljani in vrtcem No. 17th Kindergarten in China v mestu Chengdu, s katerim smo stkali prijateljske odnose in vzpostavili možnosti izmenjave.

Na mednarodnem področju smo zelo dejavni, zato velikokrat vrata našega vrtca odpremo domačim in tujim gostom, ki z navdušenjem pospremijo različne dejavnosti, ki jih v oddelkih z otroki izvajajo strokovni delavci.

Erasmus+: “Pedagoški lutkar”

V drugi polovici leta 2018 začnemo izvajati tudi projekt »Pedagoški lutkar«, ki prav tako poteka v okviru Erasmus + programa. S projektom želimo že odkrite inovacije nadgraditi in z njimi narediti preboj tudi v druga interesna okolja. V okviru dolgoletnega raziskovanja in Projektnega dela z lutko želimo vzpostaviti nov profil vzgojitelja t.i. Pedagoški lutkar. V dvoletni projekt bodo posredno in neposredno vpeti vsi strokovni delavci Vrtca Trnovo. Krepili bodo kompetence, ki jih potrebujejo za kakovostno izvajanje vsakdanjih aktivnosti. Izpopolnili bodo znanje animacijskih tehnik, kreativne drame in pripovedništva ter se tako usposobili za inventivne vzgojitelje, ki bodo lahko novost kakovostno izvajali in jo predstavili širši javnosti, jo navdušili in tako širili spoznanja v obliki usposabljanj v druga interesna okolja.

Sodelovanje v evropskem projektu NewHoRRIzon v sklopu programa Obzorje 2020

Evropa želi spodbujati odlično in hkrati tudi družbeno zaželeno znanost in tehnologijo, katerih procese in inovacije želi uskladiti s potrebami in vrednotami širše družbe. Projekt NewHoRRIzon, v katerem sodelujemo kot izvajalci ene od pilotnih aktivnosti, stremi k uresničevanju zastavljenih ciljev in globlje spodbuja odgovorno raziskovanje in inovacije (RRI – Responsible Research and Innovation) znotraj različnih raziskovalnih in inovacijskih sistemih na nacionalni in mednarodni ravni. Koncept RRI obsega šest ključnih dimenzij: vključevanje civilne družbe, enakost spolov, znanstveno izobraževanje, prost dostop, etika ter upravljanje. Naravnan je k zmanjševanju vrzeli med znanostjo, raziskovanjem, inovacijami in civilno družbo, in sicer s spodbujanjem inkluzivnih, odprtih in odzivnih raziskovalno-informacijskih sistemov. Prav zato so v projekt vključeni vsi družbeni akterji – raziskovalci, gospodarstvo, oblikovalci politik, izobraževalne skupnosti in civilna družba – z namenom zbližati proces in rezultate s potrebami in pričakovanji družbe. Jedro projekta NewHoRRIzon so t.i. »Socialni Laboratoriji«, ki predstavljajo različne sekcije Obzorja 2020 (okvirni program EU za raziskave in inovacije) in katerih namen je zagotoviti družbeni, eksperimentalni in sistematični pristop za naslavljanje kompleksnih izzivov v družbi, povezanih z RRI. Vrtec Trnovo aktivno sodeluje v »Socialnem Laboratoriju – Znanost z in za družbo«, znotraj katerega izvaja pilotno akcijo »RRI izobraževanje«. Z izvajanjem aktivnosti zasledujemo načela RRI ter ustvarjamo odprto učno okolje za spodbujanje odprte znanosti med najmlajšimi.

QUEST – Quality Exchange between Skilled Teachers

V šolskem letu 2019/20 bomo v Vrtcu Trnovo skupaj s partnerskima organizacijama – francoskim vrtcem Ecole Maternelle Frnçoise Dolto in grškim vrtcem 2nd Nipiagogeio of Afandou izvajali evropski projekt z naslovom QUEST, in sicer v okviru programa Erasmus+ KA2: strateška partnerstva za izmenjavo med šolami.

V projekt smo se vključili z željo bogatiti obstoječ vzgojno-izobraževalni program – izvedbeni kurikulum vrtca z elementi multikulturnosti in večjezičnosti. Projektno delo z lutko, ki ga Vrtec Trnovo izvaja že vrsto let, bomo diseminirali v francoski in grški vrtec. Osrednjo vlogo projekta bo igrala literarno-didaktična zgodba, ki bo odprla pedagoški oder. Motivacija bo glavni protagonist – lutka, ki ima osrednjo vlogo pri raziskovanju, odkrivanju in iskanju odgovorov na raziskovalna vprašanja.

V projektu načrtujemo sedem aktivnosti poučevanja, usposabljanja in učenja, ki se jih bo skupno udeležilo 36 strokovnih delavcev iz treh držav. V projektu bodo aktivno sodelovali tudi otroci in s povezovanjem in izmenjevanjem s francoskimi in grškimi vrstniki na pedagoškem odru kot glavni akterji raziskovali in odkrivali različne materiale in vsebine, spoznavali kulture in se seznanjali s tujimi jeziki ter se učili drug od drugega.

Z izmenjavo dobrih praks in diseminacijo koncepta Projektnega dela z lutko ter programa Pedagoški lutkar želimo obogatiti izvedbeni kurikulum vrtca, izraziti kulturno raznolikost skozi usvajanje različnih jezikov ter osvojeno znanje predstaviti širši javnosti.

Videni, slišani, spoštovani

info@vrtec-trnovo.si

Dostopnost