Svet vrtca in Svet staršev

Pristojnosti Sveta vrtca in dolžnosti Sveta staršev za dobrobit otrok v vrtcu.

SVET VRTCA sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki staršev ter pet predstavnikov delavcev, ki so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta, do največ dvakrat zaporedoma. Pristojnosti Sveta vrtca kot najvišjega organa vrtca so opredeljena v ZOFVI.​

​Člani sveta sprejemajo vse odločitve, skladne z zakonodajo in svojo pristojnostjo, kot so:

 • sprejem Letnega delovnega načrta vrtca, Finančnega načrta, sprejem in
  obravnava Poslovnega poročila, sprejem Kadrovskega načrta
 • obravnava pritožb in različnih predlogov
 • predlog in sprejem nadstandardnega programa
 • oblikovanje različnih mnenj
 • ocena uspešnosti poslovanja zavoda
 • sprejem ocene dela ravnateljice ter imenovanje ravnateljice in
 • druge aktualne vsebine


SVET STARŠEV, ki se oblikuje zavoljo organiziranega uresničevanja interesa staršev, sestavlja toliko predstavnikov, kolikor je oddelkov.

Svet je po zakonu dolžan:

 • predlagati nadstandardne programe
 • podati soglasje k predlogu ravnateljice o nadstandardnih storitvah
 • podati mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu
 • podati mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnateljico
 • razpravljati o poročilih ravnateljice o vzgojno-izobraževalni problematiki
 • obravnavati pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom ter
 • voliti predstavnike v svet vrtca
Skip to content